Genel Kurul Toplantısına Davet – 2014

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 06/07/2015 tarih ve 2015/09 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 06.08.2015 günü, saat 15.00’te şirket merkezi olan Topçular Mah. Rami Kışla Cad. Yöntem Vaytaş Plaza No:58/60 Kat:1 D:24 Eyüp/İstanbul adresinde yapılacaktır.

GÜNDEM
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
3.Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4.2014 yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
7.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
8.2014 yılı hesap döneminden itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
9.Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
10.Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin,idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece kadar kan ve sıhri hısımlarının,ortaklık veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türlerinden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde,2015 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12.Genel Kurul’da oylamaya sunulup bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 2014 yılı hesap döneminde;sosyal yardım amacıyla vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
13.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nın 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
14.Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları MKK’da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğunun bulunmaması ve şirketimizin Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 415. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekaletname ibraz ederek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılmaları mümkündür.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan “Pay Sahipleri Çizelgesi” esas alınmaktadır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği’nin 26′ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlarabaşvurmaları ve en geç Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 16:30′a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekaletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekaletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu,ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.iztarim.com internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği verilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU


<< Önceki Yazı
Sonraki Yazı >>

Yorumunuz