Genel Kurul Toplantısına Davet – 2015

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 24.08.2016 tarih
ve 2016/06 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere
20.09.2016 günü saat 10:00’da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul
adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik
ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik
ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile
mümkündür. Bu sebepleElektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay
sahiplerinin öncelikle güvenlielektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
(“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na
kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin
EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün
olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28
Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29Ağustos 2012 tarih ve
28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu
düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe
uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz
konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.iztarim.com adresindeki Şirket
internet sitemizde de mevcuttur.
Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere
genel kurul toplantı tarihinden en az üçhafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde
ve www.iztarim.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine
hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya
katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim
raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar
verilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim
Şirketinin seçimi,
9. Şirket Yönetim Kurulu’nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
10. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında
pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
11. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016
yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk
Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2015 yılı içerisinde
bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesinin
4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
14. Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 12. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin
görüşülmesi.
15. Dilek, temenniler ve kapanış.


<< Önceki Yazı
Sonraki Yazı >>

Yorumunuz