Genel Kurul Toplantısına Davet – 2016

İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
14.11.2017 TARİHLİ OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 19.10.2017 tarih ve 2017/08 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 14.11.2017 günü saat 10:30’da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamdabizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım,pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebepleElektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenlielektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzalarıbulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurultoplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012tarih ve 28395 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda YapılacakGenel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul SistemiHakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası KuruluDüzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerinegetirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye PiyasasıKurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet ToplanmasıTebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak notercedüzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneğiŞirket merkezimiz ile www.iztarim.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günlerihariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üçhafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde vewww.iztarim.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazırbulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarınısaygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu’nun ayrı ayrı okunması, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
6. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
7. Şirket Yönetim Kurulu’nun 2016 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış


<< Önceki Yazı
Sonraki Yazı >>

Yorumunuz