Kar Dağıtım Politikası

İZ HAYVANCILIK TARIM ve GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1- Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin esasları Ana Sözleşme’nin 22. maddesinde düzenlenmiştir.

2- Kar Dağıtım politikası olarak, Ana Sözleşmede belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Kar Dağıtım Politikası ile ilgili tebliğine ve Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak, şirketin mali yapısı ile sermaye yeterlilik oranlarının öngörülen seviyelerde bulunması halinde, nakit olarak ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülür.

3- Şirketimiz kar payını, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılacaktır.

4- Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen beşinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

5- Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve benzer nitelikli kişi/ kurumlara kar payı ödemesi yapılamaz.

6- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu üyelerine kar payı ödemesi yapılamaz.

7- Kanuni ve Ana Sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.

8- Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kar payı dağıtımı konusunda imtiyazı bulunmamaktadır.

9- Şirketimizce temettü avansı dağıtılmayacaktır.

10- Ana Sözleşme hükümlerine göre, genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.